Contract cesiune de creante

I  N  T  R  E   :

1. S.C. ……………………………………...................S.R.L. denumita in continuare cedent, inscrisa la  Registrul  Comertului  cu nr. J........../.........../............ .avand Codul Unic de Inregistrare Fiscala.....................cu sediul social in str. ......................................…………………..nr.................................. localitate:  ……………………. cod postal : ………………….  judet ……………………reprezentata legal de Domnul ................. ......................... ....................avand functia de ....................................................

  SI :

2. S.C. Alexia INVEST  SRL denumita in continuare cesionar (Cedentul si Cesionarul denumiti in continuare Parti Contractante), inscrisa la Registrul Comertului cu nr. J27/448/2004 avand CUI: RO 16274282 cu sediul in Roman, judetul Neamt, reprezentata legal de domnul jr. Gabriel Iliescu avand functia de administrator.

Obiectul Contractului :

  Obiectul, prezentului contract, consta in cedarea  de catre Cedent, respectiv de catre  Societatea Comerciala ................................................................
in favoarea cesionarului adica in favoarea Societatii Comerciale Alexia INVEST SRL  a dreptului de creanta impotriva ................................................................................in valoare nominala totala de ..........................................................RON ce rezulta din urmatoarele documente de creanta :
factura nr.                 valoare cu TVA
contract nr.                                              

  Cesionarul , respectiv Societatea Comerciala Alexia INVEST SRL va plati cedentului , la incasarea creantei de la debitorul ...........................................................................suma de : ...........................................................RON reprezentand .......................% din valoarea nominala totala a creantei.

 Cedentul va prezenta Cesionarului, toate facturile, contractele si documentele referitoare la creanta precum si orice informatie solicitata de Cesionar in scopul exercitarii drepturilor sale ce decurg din acest contract.


     Art. 2  Obligatiile Cedentului :

Cedentul declara pe propria raspundere ca :
(a) are capacitate deplina de exercitiu pentru incheierea prezentului contract:
(b) la data semnarii prezentului contract creanta exista, este unicul titular al acesteia, nu a mai cesionat aceasta creanta catre o terta persoana fizica sau juridica;
(c) nu exista nicio cauza de stingere a creantei care sa afecteze valabilitatea prezentului contract;
(d) Cedentul se obliga sa nu mai cesioneze creanta in favoarea unei terte persoane fizice sau juridice.

     Art. 3 Obligatiile Cesionarului :
  
   (1) Sa plateasca pretul contractului in suma de ...............................................RON la incasarea totala a creantei cesionate de la debitorul ................................................
   (2) Sa asigure confidentialitatea prezentului contract;
   (3) Sa nu mai cesioneze creanta in favoarea unei terte persoane fizice sau juridice.
   (4) Se obliga sa  notifice de indata pe debitorul cedat despre incheierea prezentei cesiuni de creanta.

      Art. 4 Dispozitii finale :
  
   (1) Legea aplicabila prezentului contract este legea romana;
   (2) Prezentul contract a fost incheiat si semnat astazi………………………………….
in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.


Cedent

Denumire : ...............................................................................................................
Nume, prenume reprezentant legal: .......................................................................
Semnatura si stampila :.........................................................
                                                                Cesionar :
                                        Denumire : SC Alexia INVEST SRL
                                                           jr. Gabriel Iliescu